Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
https://www.youtube.com/watch?v=b7coWe9dBs8&feature=youtu.be
Lượt xem: 5
https://www.youtube.com/watch?v=ppP3pHW_z-s&feature=youtu.be
Lượt xem: 9
https://www.youtube.com/watch?v=ztDH3uASeVY
Lượt xem: 10
https://www.youtube.com/watch?v=_bvyi4ngBPM
Lượt xem: 9
https://www.youtube.com/watch?v=i42rBbrUS_Y&t=252s
Lượt xem: 12
Click cuộn lên