“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục - Năm học: 2012 - 2013


 

GVCN

Lớp

Tổng số

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Thực hiện

đầy đủ

Chưa thực

hiện đầy đủ

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

C. Nga

Lớp 1A

40

29

72.5

9

22.5

1

2.5

1

2.5

40

100

 

 

C.Phụng

Lớp 1B

24

2

8.3

7

29.2

12

50.0

\

\

24

100

 

 

C. Trúc

Lớp 1C

21

3

14.3

9

42.9

6

28.6

\

\

21

100

 

 

T. Tăng

Lớp 1D

10

\

\

4

40.0

6

60.0

\

\

10

100

 

 

C. Hiền

Lớp 1E

16

\

\

5

31.2

9

56.3

\

\

16

100

 

 

C.Huyền

Lớp 1G

9

2

22.2

4

44.4

3

33.3

\

\

9

100

 

 

C. Yến

Lớp 1H

23

3

13.0

7

30.5

10

43.5

\

\

23

100

 

 

 

Tổng toàn khối

 

143

 

39

 

27.3

 

45

 

31.5

 

47

 

32.9

 

12

 

8.4

 

143

 

100

 

0

 

0

 

 

Lượt xem: 5510

Click cuộn lên