“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục học kỳ I - Năm học 2013-2014


 

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH KHỐI I
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 156 70 107 48 TIẾNG VIỆT 156 70 107 48
Giỏi 52 24 16 7 Giỏi 52 29 12 8
Khá 40 16 30 13 Khá 50 18 43 17
Trung bình 48 24 46 22 Trung bình 39 17 37 17
Yếu 16 6 15 6 Yếu 15 6 15 6
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 104 51 70 35 Hoàn thành tốt 83 40 59 34
Hoàn thành 52 19 37 13 Hoàn thành 73 30 48 14
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 99 51 74 34 Hoàn thành tốt 97 45 69 34
Hoàn thành 57 19 33 14 Hoàn thành 59 25 38 14
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 152 69 103 45 Hoàn thành tốt 128 59 91 41
Hoàn thành 4 1 4 3 Hoàn thành 28 11 16 7
Chưa hoàn thành 0 0   0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 43 27.6 23 8 5 Thực hiện đầy đủ 156 100 70 107 48
Khá 49 31,4 19 38 15 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 47 30,1 22 45 22
 
Yếu
17 10,9 6 16 6            
                       
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1A
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 36 14 10 5 TIẾNG VIỆT 36 14 10 5
Giỏi 23 9 1 1 Giỏi 22 9 1 0
Khá 8 2 6 2 Khá 9 2 6 2
Trung bình 4 3 3 2 Trung bình 5 3 3 3
Yếu 1 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 36 14 10 5 Hoàn thành tốt 22 9 0 5
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 14 5 10 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 34 14 10 5 Hoàn thành tốt 34 14 10 5
Hoàn thành 2 0 0 0 Hoàn thành 2 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 36 14 10 5 Hoàn thành tốt 34 14 10 5
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 2 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 22 61,1 9 1   Thực hiện đầy đủ 36 100 14 10 5
Khá 9 25 4 6   Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 4 11,1 1 3    
Yếu 1 2,8 0 0              
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1B
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 35 19 12 6 TIẾNG VIỆT 35 19 12 6
Giỏi 15 9 1 0 Giỏi 21 13 2 1
Khá 10 4 2 1 Khá 7 2 3 1
Trung bình 8 5 7 4 Trung bình 5 3 5 3
Yếu 2 1 2 1 Yếu 2 1 2 1
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 8 7 0 0 Hoàn thành tốt 2 1 0 0
Hoàn thành 27 12 12 6 Hoàn thành 33 18 12 6
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 6 5 0 0 Hoàn thành tốt 4 2 0 0
Hoàn thành 29 14 12 6 Hoàn thành 31 17 12 6
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 35 19 12 6 Hoàn thành tốt 13 9 0 0
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 22 10 12 6
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 15 42,9 9 1 0 Thực hiện đầy đủ 35 100 19 12 6
Khá 10 28,6 4 2 1 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 8 22,9 5 7 4  
Yếu 2 5,6 1 2 1            
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1C
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 24 11 24 11 TIẾNG VIỆT 24 11 24 11
Giỏi 5 1 5 1 Giỏi 0 0 0 0
Khá 7 5 7 5 Khá 12 6 12 6
Trung bình 8 3 8 3 Trung bình 8 3 8 3
Yếu 4 2 4 2 Yếu 4 2 4 2
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 11 5 11 5 Hoàn thành tốt 11 5 11 5
Hoàn thành 12 6 13 6 Hoàn thành 13 6 13 6
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 11 5 11 5 Hoàn thành tốt 11 5 11 5
Hoàn thành 13 6 13 6 Hoàn thành 13 6 13 6
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0  
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 24 11 24 11 Hoàn thành tốt 24 11 24 11
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 0 50 0 0 0 Thực hiện đầy đủ 24 100 11 24 11
Khá 12 33,3 6 12 6 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 8 16,7 3 8 3  
Yếu 4   2 4 2            
                       
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1D
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 8 4 8 4 TIẾNG VIỆT 8 4 8 4
Giỏi 3 1 3 1 Giỏi 2 1 2 1
Khá 3 2 3 2 Khá 4 2 4 2
Trung bình 2 1 2 1 Trung bình 2 1 2 1
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 8 4 8 4 Hoàn thành tốt 8 4 8 4
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 7 3 7 3 Hoàn thành tốt 8 4 8 4
Hoàn thành 1 1 1 1 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 8 8 8 4 Hoàn thành tốt 8 4 8 4
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 2 25 1 2 1 Thực hiện đầy đủ 8 100 4 8 4
Khá 4 50 2 4 2 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 2 25 1 2 1  
Yếu 0 0 0 0 0            
                       
                       
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1E
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 15 5 15 5 TIẾNG VIỆT 15 5 15 5
Giỏi 1 1 1 1 Giỏi 2 2 2 2
Khá 4 2 4 2 Khá 4 2 4 2
Trung bình 8 2 8 2 Trung bình 6 1 6 1
Yếu 2 0 2 0 Yếu 3 0 3 0
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 7 5 7 5 Hoàn thành tốt 6 5 6 5
Hoàn thành 8 0 8 0 Hoàn thành 9 0 9 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 7 5 7 5 Hoàn thành tốt 6 4 6 4
Hoàn thành 8 0 8 0 Hoàn thành 9 1 9 1
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 15   15 5 Hoàn thành tốt 15 5 15 5
Hoàn thành 0   0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0   0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 1 6,7 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 15 100 5 15 5
Khá 4 26,6 2 4 2 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 s
Trung bình 7 46,7 2 7 2  
Yếu 3 20 0 3 0            
                       
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH 1G
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 8 2 8 2 TIẾNG VIỆT 8 2 8 2
Giỏi 1 1 1 1 Giỏi 1 1 1 1
Khá 4 0 4 0 Khá 5 1 5 1
Trung bình 3 1 3 1 Trung bình 2 0 2 0
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0  
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 4 1 4 1 Hoàn thành tốt 4 1 4 1
Hoàn thành 4 1 4 1 Hoàn thành 4 1 4 1
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 4 1 4 1 Hoàn thành tốt 4 1 4 1
Hoàn thành 4 1 4 1 Hoàn thành 4 1 4 1
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 4 1 4 1 Hoàn thành tốt 4 1 4 1
Hoàn thành 4 1 4 1 Hoàn thành 4 1 4 1
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 1 12,5 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 8 100 2 8 2
Khá 4 50 0 4 0 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 3 37,5 1 3 1  
Yếu 0 0 0 0 0            
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 1H
NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 30 15 30 15 TIẾNG VIỆT 30 15 30 15
Giỏi 4 2 4 2 Giỏi 4 3 4 3
Khá 4 1 4 1 Khá 9 3 9 3
Trung bình 15 9 15 9 Trung bình 11 6 11 6
Yếu 7 3 7 3 Yếu 6 3 6 3
ĐẠO ĐỨC         MĨ THUẬT        
Hoàn thành tốt 30 15 30 15 Hoàn thành tốt 30 15 30 15
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XÃ HỘI         THỦ CÔNG        
Hoàn thành tốt 30 15 30 15 Hoàn thành tốt 30 15 30 15
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC         THỂ DỤC        
Hoàn thành tốt 30 15 30 15 Hoàn thành tốt 30 15 30 15
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH                      
Giỏi                      
Khá                      
Trung bình                      
Yếu                      
HỌC LỰC SL %       HẠNH KIỂM SL %      
Giỏi 2 6,7 2 2 2 Thực hiện đầy đủ 30 100 15 30 15
Khá 6 20 1 6 1 Chưa thực hiện đầy đủ 0 0 0 0 0
Trung bình 15 50 9 15 9  
Yếu 7 23,3 3 7 3            

Lượt xem: 6829

Click cuộn lên