“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục HK II - Năm học 2013-2014


 

Tiểu học Hướng Phùng                                               BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Lớp 1
                                                                                                             Năm học: 2013-2014
   
Chất lượng giáo dục Tổng số hs Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ Số HS NDT/Nữ NDT/DT Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ
I. X.loại hạnh kiểm 150 68   107   48            
- Thực hiện đầy đủ 150 68 100 107 100 48 48/68 48/107        
- Chưa thực hiện đầy đủ                        
II. Xếp loại học lực                        
1. Tiếng Việt 150 68   107   48            
- Giỏi 46 25 36,8 15 14,1 9 9/25 9/15        
- Khá 50 23 33,8 40 37,4 20 20/23 20/40        
- Trung bình 42 16 23,5 40 37,4 15 15/16 15/40        
- Yếu 12 4 5,9 12 11,1 4 4/4 4/12        
2. Toán                        
- Giỏi 42 24 35,3 15 14,1 9 9/24 9/15        
- Khá 51 21 30,9 38 35,5 18 18/21 18/38        
- Trung bình 47 19 27,9 44 41,1 17 17/19 17/44        
- Yếu 10 4 5,9 10 9,3 4 4/4 4/10        
3. Khoa học                        
- Giỏi                        
- Khá                        
- Trung bình                        
- Yếu                        
4. Lịch sử & Địa lí                        
- Giỏi                        
- Khá                        
- Trung bình                        
- Yếu                        
5. Tiếng nước ngoài                        
- Giỏi                        
- Khá                        
- Trung bình                        
- Yếu                        
6. Tin học                        
- Giỏi                        
- Khá                        
- Trung bình                        
- Yếu                        
7. Tiếng dân tộc                        
- Giỏi                        
- Khá                        
- Trung bình                        
- Yếu                        
8. Đạo đức 150 68   107   48            
- Hoàn thành tốt 87 43 63,2 58 54,2 29 29/43 29/58        
- Hoàn thành 63 25 36,8 49 45,8 19 19/25 19/49        
- Chưa hoàn thành                        
9. Tự nhiên xã hội                        
- Hoàn thành tốt 83 42 61,8 55 51,4 29 29/42 29/55        
- Hoàn thành 67 26 38,2 52 48,6 19 19/26 19/52        
- Chưa hoàn thành                        
10. Âm nhạc                        
- Hoàn thành tốt 133 60 88,2 90 84,1 40 40/60 40/90        
- Hoàn thành 17 8 11,8 17 15,9 8 8/8 8/17        
- Chưa hoàn thành                        
11. Mĩ thuật                        
- Hoàn thành tốt 80 38 55,9 57 53,3 29 29/38 29/57        
- Hoàn thành 70 30 44,1 50 46,7 19 19/30 19/50        
- Chưa hoàn thành                        
12. Thủ công                        
- Hoàn thành tốt 81 38 55,9 57 53,3 29 29/38 29/57        
- Hoàn thành 69 30 44,1 50 46,7 19 19/30 19/50        
- Chưa hoàn thành                        
13. Thể dục                        
- Hoàn thành tốt 112 52 76,4 78 72,9 34 34/52 34/78        
- Hoàn thành 38 16 23,6 29 27,1 14 14/16 14/29        
- Chưa hoàn thành                        
III. Xếp loại giáo dục                        
- Giỏi 40 23 33,8 14 13,1 9 9/23 9/14        
- Khá 49 20 29,4 37 34,7 17 17/20 17/37        
- Trung bình 49 21 30,9 44 41,1 18 18/21 18/44        
- Yếu 12 4 5,9 12 11,1 4 4/4 4/12        
IV. Khen thưởng                        
- Học sinh giỏi 40 23   14   9            
- Học sinh tiên tiến 49 20   37   17            
- Học sinh giỏi                        
- HLM giỏi                        
- Tiến bộ trong RL - HT                        
V. Kết quả                        
- HS được lên lớp 138 64 94,1 95 88,9 44 44/64 44/95        
- HS rèn luyện trong 12 4 5,9 12 11,1 4 4/4 4/12        
- Lưu ban                        
VI. HSDT trợ giảng NN                        
VII. HSKT không ĐG                        
VIII. HS bỏ học năm học 0                      
+ Hoàn cảnh GĐKK 0                      
+ Học lực yếu kém 0                      
+ Xa trường, đi lại KK 0                      
+ Thiên tai, dịch bệnh 0                      
+ Nguyên nhân khác 0                      
                         
                         

Lượt xem: 6534

Click cuộn lên