“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục học kỳ I - Năm học 2013-2014


 

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2A
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 39 22 1 1 TIẾNG VIỆT 39 22 1 1
Giỏi 16 12 1 1 Giỏi 21 14 1 1
Khá 10 6 0 0 Khá 16 8 0 0
Trung bình 13 4 0 0 Trung bình 2 0 0 0
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 39 22 1 1 MĨ THUẬT 39 22 1 1
Hoàn thành tốt 35 20 1 1 Hoàn thành tốt 39 22 1 1
Hoàn thành 4 2 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 39 22 1 1 THỦ CÔNG 39 22 1 1
Hoàn thành tốt 36 20 1 1 Hoàn thành tốt 31 18 1 1
Hoàn thành 3 2 0 0 Hoàn thành 8 4 0 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 39 22 1 1 THỂ DỤC 39 22 1 1
Hoàn thành tốt 39 22 1 1 Hoàn thành tốt 28 18 1 1
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 11 4 0 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0            
Giỏi                    
Khá                    
Trung bình                    
Yếu                    
HỌC LỰC SL % 22 1 1 HẠNH KIỂM SL % 22 1 1
Giỏi 16 41,03 11 1 1 Thực hiện đầy đủ 39 100 22 1 1
Khá 13 33,33 7 0 0 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 10 25,64 4 0 0  
Yếu 0 0 0 0 0            
                       
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2B
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 22 13 22 13 TIẾNG VIỆT 22 13 22 13
Giỏi 6 2 6 2 Giỏi 3 1 3 1
Khá 8 7 8 7 Khá 7 5 7 5
Trung bình 6 3 6 3 Trung bình 12 7 12 7
Yếu 2 1 2 1 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 22 13 22 13 MĨ THUẬT 22 13 22 13
Hoàn thành tốt 13 8 13 8 Hoàn thành tốt 22 13 22 13
Hoàn thành 9 5 9 5 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 22 13 22 13 THỦ CÔNG 22 13 22 13
Hoàn thành tốt 12 8 12 8 Hoàn thành tốt 17 11 17 11
Hoàn thành 10 5 10 5 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 22 13 22 13 THỂ DỤC 22 13 22 13
Hoàn thành tốt 14 8 14 8 Hoàn thành tốt 14 8 14 8
Hoàn thành 8 5 8 5 Hoàn thành 8 5 8 5
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0            
Giỏi                    
Khá                    
Trung bình                    
Yếu                    
HỌC LỰC SL % 13 22 13 HẠNH KIỂM SL % 13 22 13
Giỏi 2 9,09 1 2 1 Thực hiện đầy đủ 22 100 13 22 13
Khá 7 31,82 4 7 4 Chưa t.hiện đầy đủ 0   0    
Trung bình 11 50,0 7 11 7  
Yếu 2 9,09 1 2 1            
                       
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2C
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 18 11 18 11 TIẾNG VIỆT 18 11 18 11
Giỏi 3 2 3 2 Giỏi 2 1 2 1
Khá 2 1 2 1 Khá 8 6 8 6
Trung bình 6 3 6 3 Trung bình 8 4 8 4
Yếu 7 5 7 5 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 18 11 18 11 MĨ THUẬT 18 11 18 11
Hoàn thành tốt 10 7 10 7 Hoàn thành tốt 10 6 10 6
Hoàn thành 8 4 8 4 Hoàn thành 8 5 8 5
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 18 11 18 11 THỦ CÔNG 18 11 18 11
Hoàn thành tốt 8 6 8 6 Hoàn thành tốt 11 7 11 7
Hoàn thành 10 5 10 5 Hoàn thành 7 4 7 4
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 18 11 18 11 THỂ DỤC 18 11 18 11
Hoàn thành tốt 18 11 18 11 Hoàn thành tốt 7 4 7 4
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 11 7 11 7
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 0 0 0 0            
Giỏi                    
Khá                    
Trung bình                    
Yếu                    
HỌC LỰC SL % 11 18 11 HẠNH KIỂM SL % 11 18 11
Giỏi 2 11,11 1 2 1 Thực hiện đầy đủ 18 100 11 18 11
Khá 3 16,67 2 3 2 Chưa t.hiện đầy đủ 0   0 0 0
Trung bình 6 33,33 3 6 3  
Yếu 7 38,89 5 7 5            
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2D
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 10 6 10 6 TIẾNG VIỆT 10 6 10 6
Giỏi 2 1 2 1 Giỏi 2 1 2 1
Khá 5 3 5 3 Khá 4 2 4 2
Trung bình 3 2 3 2 Trung bình 3 3 3 3
Yếu 0 0 0 0 Yếu 1 0 1 0
ĐẠO ĐỨC 10 6 10 6 MĨ THUẬT 10 6 10 6
Hoàn thành tốt 10 6 10 6 Hoàn thành tốt 10 6 10 6
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành        
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 10 6 10 6 THỦ CÔNG 10 6 10 6
Hoàn thành tốt 10 6 10 6 Hoàn thành tốt 10 6 10 6
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 10 6 10 6 THỂ DỤC 10 6 10 6
Hoàn thành tốt 10 6 10 6 Hoàn thành tốt 8 6 8 6
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 2 0 2 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 6 10 6 HẠNH KIỂM SL % 6 10 6
Giỏi 2 20,0 1 2 1 Thực hiện đầy đủ 10 100 6 10 6
Khá 4 40,0 3 4 3 Chưa th.hiện đầy đủ 0   0 0 0
Trung bình 3 30,0 2 3 2  
Yếu 1 10,0 0 1 0            
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2E
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 15 6 15 6 TIẾNG VIỆT 15 6 15 6
Giỏi 1 0 1 0 Giỏi 1 0 1 0
Khá 4 3 4 3 Khá 6 4 6 4
Trung bình 8 3 8 3 Trung bình 5 2 5 2
Yếu 2 0 2 0 Yếu 3 0 3 0
ĐẠO ĐỨC 15 6 15 6 MĨ THUẬT 15 6 15 6
Hoàn thành tốt 14 6 14 6 Hoàn thành tốt 8 3 8 3
Hoàn thành 1 0 1 0 Hoàn thành 7 3 7 3
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 15 6 15 6 THỦ CÔNG 15 6 15 6
Hoàn thành tốt 9 4 9 4 Hoàn thành tốt 8 4 8 4
Hoàn thành 6 2 6 2 Hoàn thành 7 2 7 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 15 6 15 6 THỂ DỤC 15 6 15 6
Hoàn thành tốt 10 5 10 5 Hoàn thành tốt 12 5 12 5
Hoàn thành 5 1 5 1 Hoàn thành 3 1 3 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 6 15 6 HẠNH KIỂM SL % 6 15 6
Giỏi 1 6,67 0 1 0 Thực hiện đầy đủ 15 100 6 15 6
Khá 3 20,00 2 3 2 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 8 53,33 4 8 4  
Yếu 3 20,00 0 3 0            
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2G
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 8 3 8 3 TIẾNG VIỆT 8 3 8 3
Giỏi 2 1 2 1 Giỏi 2 1 2 1
Khá 4 2 4 2 Khá 3 2 3 2
Trung bình 1 0 1 0 Trung bình 2 0 2 0
Yếu 1 0 1 0 Yếu 1 0 1 0
ĐẠO ĐỨC 8 3 8 3 MĨ THUẬT 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 5 2 5 2
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 3 1 3 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 8 3 8 3 THỦ CÔNG 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 5 3 5 3 Hoàn thành tốt 3 2 3 2
Hoàn thành 3 0 3 0 Hoàn thành 5 1 5 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 8 3 8 3 THỂ DỤC 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 2 4 2 Hoàn thành tốt 5 3 5 3
Hoàn thành 4 1 4 1 Hoàn thành 3 0 3 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 3 8 3 HẠNH KIỂM SL % 3 8 3
Giỏi 2 25,0 1 2 1 Thực hiện đầy đủ 8 100 3 8 3
Khá 3 37,5 2 3 2 Chưa th. hiện đầy đủ          
Trung bình 2 25,0 0 2 0  
Yếu 1 12,5 0 1 0            
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 2H
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 21 11 21 11 TIẾNG VIỆT 21 11 21 11
Giỏi 6 4 6 4 Giỏi 5 4 5 4
Khá 7 4 7 4 Khá 10 4 10 4
Trung bình 4 1 4 1 Trung bình 2 1 2 1
Yếu 4 2 4 2 Yếu 4 2 4 2
ĐẠO ĐỨC 21 11 21 11 MĨ THUẬT 21 11 21 11
Hoàn thành tốt 11 7 11 7 Hoàn thành tốt 6 4 6 4
Hoàn thành 10 4 10 4 Hoàn thành 15 7 15 7
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 21 11 21 11 THỦ CÔNG 21 11 21 11
Hoàn thành tốt 10 5 10 5 Hoàn thành tốt 6 5 6 5
Hoàn thành 11 6 11 6 Hoàn thành 15 6 15 6
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 21 11 21 11 THỂ DỤC 21 11 21 11
Hoàn thành tốt 8 7 8 7 Hoàn thành tốt 15 9 15 9
Hoàn thành 13 4 13 4 Hoàn thành 6 2 6 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 11 21 11 HẠNH KIỂM SL % 11 21 11
Giỏi 4 19,05 3 4 3 Thực hiện đầy đủ 21 100 11 21 11
Khá 8 38,10 5 8 5 Chưa th. hiện đầy đủ          
Trung bình 5 23,80 1 5 1  
Yếu 4 19,05 2 4 2            
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH KHỐI 2
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 133 72 95 51 TIẾNG VIỆT 133 72 95 51
Giỏi 36 22 21 11 Giỏi 36 22 16 9
Khá 40 26 30 20 Khá 54 31 38 23
Trung bình 41 16 28 12 Trung bình 34 17 32 17
Yếu 16 8 16 8 Yếu 9 2 9 2
ĐẠO ĐỨC 133 72 95 51 MĨ THUẬT 133 72 95 51
Hoàn thành tốt 97 57 63 38 Hoàn thành tốt 100 56 62 35
Hoàn thành 36 15 32 13 Hoàn thành 33 16 33 16
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 133 72 95 51 THỦ CÔNG 133 72 95 51
Hoàn thành tốt 90 52 55 33 Hoàn thành tốt 86 53 56 36
Hoàn thành 43 20 40 18 Hoàn thành 47 19 39 15
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 133 72 95 51 THỂ DỤC 133 72 95 51
Hoàn thành tốt 103 61 65 40 Hoàn thành tốt 89 53 62 36
Hoàn thành 30 11 30 11 Hoàn thành 44 19 33 15
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 0 0 0 0       0 0 0
Giỏi 0 0 0 0       0 0 0
Khá 0 0 0 0       0 0 0
Trung bình 0 0 0 0       0 0 0
Yếu 0 0 0 0       0 0 0
HỌC LỰC SL % 72 95 51 HẠNH KIỂM SL % 72 95 51
Giỏi 25 18,80 18 14 8 Thực hiện đầy đủ 133 100 72 95 51
Khá 33 24,80 25 28 18 Chưa th.hiện đầy đủ     0 0 0
Trung bình 40 30,08 21 35 17  
Yếu 14 10,52 8 18 8            

Lượt xem: 6720

Click cuộn lên