“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục - Năm học: 2012 - 2013


 

TT

Khối

Tổng số

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Thực hiện

đầy đủ

Chưa thực

hiện đầy đủ

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

Khối 1

143

39

27.3

45

31.5

47

32.9

12

8.4

143

100

 

 

2

Khối 2

113

31

27.4

38

33.6

42

37.2

2

1.8

113

100

 

 

3

Khối 3

123

17

13.8

46

37.4

54

43.9

6

4.9

123

100

 

 

4

Khối 4

138

26

18.8

30

21.7

80

58.0

2

1.4

138

100

 

 

5

Khối 5

98

20

20.4

32

32.7

46

46.9

0

0

98

100

 

 

 

Toàn  trường

 

615

 

133

 

21.6

 

191

 

31.1

 

269

 

43.7

 

22

 

3.6

 

615

 

100

 

0

 

0

 

Lượt xem: 5314

Click cuộn lên