“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục học kỳ I - Năm học 2013-2014


 

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
KHỐI 3 - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 114 59 76 38 TIẾNG VIỆT 114 59 76 38
Giỏi 27 18 6 6 Giỏi 26 19 4 4
Khá 24 17 14 10 Khá 31 21 21 16
Trung bình 48 20 41 18 Trung bình 45 18 39 17
Yếu 15 4 15 4 Yếu 12 1 12 1
ĐẠO ĐỨC 114 59 76 38 MĨ THUẬT 114 59 76 38
Hoàn thành tốt 51 37 32 22 Hoàn thành tốt 50 37 30 23
Hoàn thành 63 22 44 16 Hoàn thành 64 22 46 15
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 114 59 76 38 THỦ CÔNG 114 59 76 38
Hoàn thành tốt 46 34 32 22 Hoàn thành tốt 55 35 32 22
Hoàn thành 68 25 44 16 Hoàn thành 59 24 44 16
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 114 59 76 38 THỂ DỤC 114 59 76 38
Hoàn thành tốt 61 41 41 27 Hoàn thành tốt 87 49 56 29
Hoàn thành 53 18 35 11 Hoàn thành 27 10 20 9
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 69 35 32 15       0 0 0
Giỏi 27 17 0 0       0 0 0
Khá 21 11 13 9       0 0 0
Trung bình 21 7 19 6       0 0 0
Yếu 0 0 0 0       0 0 0
HỌC LỰC SL % 59 76 38 HẠNH KIỂM SL % 59 76 38
Giỏi 21 0 15 4 4 Thực hiện đầy đủ 114 100 59 76 38
Khá 28 15,63 20 16 12 Chưa thực hiện đầy đủ     0 0  
Trung bình 48 62,50 20 39 18  
Yếu 17 21,87 4 17 4            
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3A - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 32 15 32 15 TIẾNG VIỆT 32 15 32 15
Giỏi 0 0 0 0 Giỏi 0 0 0 0
Khá 6 4 6 4 Khá 7 5 7 5
Trung bình 19 9 19 9 Trung bình 21 10 21 10
Yếu 7 2 7 2 Yếu 4 0 4 0
ĐẠO ĐỨC 32 15 32 15 MĨ THUẬT 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 11 7 11 7 Hoàn thành tốt 14 11 14 11
Hoàn thành 21 8 21 8 Hoàn thành 18 4 18 4
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 32 15 32 15 THỦ CÔNG 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 15 10 15 10 Hoàn thành tốt 10 7 10 7
Hoàn thành 17 5 17 5 Hoàn thành 22 8 22 8
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 32 15 32 15 THỂ DỤC 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 17 11 17 11 Hoàn thành tốt 25 13 25 13
Hoàn thành 15 4 15 4 Hoàn thành 7 2 7 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 32 15 32 15            
Giỏi 0 0 0 0            
Khá 13 9 13 9            
Trung bình 19 6 19 6            
Yếu                    
HỌC LỰC SL % 15 32 15 HẠNH KIỂM SL % 15 32 15
Giỏi 0 0 0 0 0 Thực hiện đầy đủ 32 100 15 32 15
Khá 5 15,63 4 5 4 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 20 62,50 9 20 9  
Yếu 7 21,87 2 7 2            
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3B - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 37 20 0 0 TIẾNG VIỆT 37 20 0 0
Giỏi 21 12 0 0 Giỏi 22 15 0 0
Khá 9 6 0 0 Khá 9 4 0 0
Trung bình 7 2 0 0 Trung bình 6 1 0 0
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 37 20 0 0 MĨ THUẬT 37 20 0 0
Hoàn thành tốt 18 14 0 0 Hoàn thành tốt 19 13 0 0
Hoàn thành 19 6 0 0 Hoàn thành 18 7 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 37 20 0 0 THỦ CÔNG 37 20 0 0
Hoàn thành tốt 13 11 0 0 Hoàn thành tốt 22 12 0 0
Hoàn thành 24 9 0 0 Hoàn thành 15 8 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 37 20 0 0 THỂ DỤC 37 20 0 0
Hoàn thành tốt 19 13 0 0 Hoàn thành tốt 30 19 0 0
Hoàn thành 18 7 0 0 Hoàn thành 7 1 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 37 20 0 0            
Giỏi 27 17 0 0            
Khá 8 2 0 0            
Trung bình 2 1 0 0            
Yếu 0 0 0 0            
HỌC LỰC SL % 20 0 0 HẠNH KIỂM SL % 20 0 0
Giỏi 17 45,9 11     Thực hiện đầy đủ 37 100 20 0 0
Khá 11 29,8 7     Chưa t.hiện đầy đủ 0   0    
Trung bình 9 24,3 2      
Yếu 0                    
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3C - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 16 8 16 8 TIẾNG VIỆT 16 8 16 8
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 2 2 2 2
Khá 4 2 4 2 Khá 5 3 5 3
Trung bình 5 2 5 2 Trung bình 6 2 6 2
Yếu 5 2 5 2 Yếu 3 1 3 1
ĐẠO ĐỨC 16 8 16 8 MĨ THUẬT 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 2 2 2 2 Hoàn thành tốt 2 2 2 2
Hoàn thành 14 6 14 6 Hoàn thành 14 6 14 6
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 16 8 16 8 THỦ CÔNG 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 3 2 3 2 Hoàn thành tốt 2 1 2 1
Hoàn thành 13 6 13 6 Hoàn thành 14 7 14 7
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 16 8 16 8 THỂ DỤC 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 2 2 2 2 Hoàn thành tốt 5 2 5 2
Hoàn thành 14 6 14 6 Hoàn thành 11 6 11 6
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 8 16 8 HẠNH KIỂM SL % 8 16 8
Giỏi 2 12,6 2 2 2 Thực hiện đầy đủ 16 100 8 16 8
Khá 4 25,0 2 4 2 Chưa t.hiện đầy đủ          
Trung bình 5 31,2 2 5 2  
Yếu 5 31,2 2 5 2            
                       
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3D - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 8 3 8 3 TIẾNG VIỆT 8 3 8 3
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 1 1 1 1
Khá 0 0 0 0 Khá 2 1 2 1
Trung bình 4 1 4 1 Trung bình 3 1 3 1
Yếu 2 0 2 0 Yếu 2 0 2 0
ĐẠO ĐỨC 8 3 8 3 MĨ THUẬT 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 2 2 2 2
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 6 1 6 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 8 3 8 3 THỦ CÔNG 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 4 3 4 3
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 4 0 4 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 8 3 8 3 THỂ DỤC 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 5 3 5 3 Hoàn thành tốt 8 3 8 3
Hoàn thành 3 0 3 0 Hoàn thành        
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 3 8 3 HẠNH KIỂM SL % 3 8 3
Giỏi 1 12,5 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 8 100 3 8 3
Khá 2 25,0 1 2 1 Chưa th.hiện đầy đủ          
Trung bình 3 37,5 1 3 1  
Yếu 2 25,0 0 2 0            
                 
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3E - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 12 9 12 9 TIẾNG VIỆT 12 9 12 9
Giỏi 1 1 1 1 Giỏi 1 1 1 1
Khá 4 4 4 4 Khá 6 6 6 6
Trung bình 7 4 7 4 Trung bình 5 2 5 2
Yếu         Yếu        
ĐẠO ĐỨC 12 9 12 9 MĨ THUẬT 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 7 7 7 7 Hoàn thành tốt 7 7 7 7
Hoàn thành 5 2 5 2 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 12 9 12 9 THỦ CÔNG 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 6 6 6 6 Hoàn thành tốt 12 9 12 9
Hoàn thành 6 3 6 3 Hoàn thành        
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 12 9 12 9 THỂ DỤC 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 12 9 12 9 Hoàn thành tốt 12 9 12 9
Hoàn thành         Hoàn thành        
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 9 12 9 HẠNH KIỂM SL % 9 12 9
Giỏi 1 8.3 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 12 100 9 12 9
Khá 4 33 4 4 4 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 7 58 4 7 4  
Yếu                      
                 
                       
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
LỚP 3G - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 9 4 8 3 TIẾNG VIỆT 9 4 8 3
Giỏi 1 1 1 1 Giỏi 0 0 0 0
Khá 1 1     Khá 2 2 1 1
Trung bình 6 2 6 2 Trung bình 4 2 4 2
Yếu 1   1   Yếu 3 0 3 0
ĐẠO ĐỨC 9 4 8 3 MĨ THUẬT 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 9 4 8 3 Hoàn thành tốt 6 2 5 1
Hoàn thành         Hoàn thành 3 2 3 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 9 4 8 3 THỦ CÔNG 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 5 2 4 1 Hoàn thành tốt 5 3 4 2
Hoàn thành 4 2 4 2 Hoàn thành 4 1 4 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 9 4 8 3 THỂ DỤC 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 6 3 5 2 Hoàn thành tốt 7 3 6 2
Hoàn thành 3 1 3 1 Hoàn thành 2 1 2 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 4 8 3 HẠNH KIỂM SL % 4 8 3
Giỏi           Thực hiện đầy đủ 9 100 4 8 3
Khá 2 22,2 2 1 1 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 4 44 2 4 2  
Yếu 3 33 0 3 0            

Lượt xem: 6231

Click cuộn lên