“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chất lượng giáo dục HK II - Năm học 2013-2014


 

TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3   Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
 
         
 
   
 
     
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3B
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
 Tải về!                      
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 36 19 0 0 TIẾNG VIỆT 36 19 0 0
Giỏi 18 11 0 0 Giỏi 18 13 0 0
Khá 9 5 0 0 Khá 14 5 0 0
Trung bình 9 3 0 0 Trung bình 4 1 0 0
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 36 19 0 0 MĨ THUẬT 36 19 0 0
Hoàn thành tốt 11 9 0 0 Hoàn thành tốt 10 7 0 0
Hoàn thành 25 10 0 0 Hoàn thành 26 12 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 36 19 0 0 THỦ CÔNG 36 19 0 0
Hoàn thành tốt 10 9 0 0 Hoàn thành tốt 8 5 0 0
Hoàn thành 26 10 0 0 Hoàn thành 28 14 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 36 19 0 0 THỂ DỤC 36 19 0 0
Hoàn thành tốt 16 12 0 0 Hoàn thành tốt 28 18 0 0
Hoàn thành 20 7 0 0 Hoàn thành 8 1 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 36 19 0 0            
Giỏi 21 14 0 0            
Khá 7 4 0 0            
Trung bình 8 1 0 0            
Yếu                    
HỌC LỰC 36 % 19 0 0 HẠNH KIỂM 36 % 19 0 0
Giỏi 16 44 11 0 0 Thực hiện đầy đủ 36 100 19    
Khá 10 27,8 5 0 0 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 10 27,8 3 0 0  
Yếu 0   0 0 0 chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        11              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ       Tô Thị Ái Liên
                 
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3
  Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
           
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3A
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 32 15 32 15 TIẾNG VIỆT 32 15 32 15
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 0 0 0 0
Khá 3 2 3 2 Khá 11 8 11 0
Trung bình 23 11 23 11 Trung bình 17 7 17 8
Yếu 4 0 4 0 Yếu 4 0 4 7
ĐẠO ĐỨC 32 15 32 15 MĨ THUẬT 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 11 7 11 7 Hoàn thành tốt 14 11 14 11
Hoàn thành 21 8 21 8 Hoàn thành 18 4 18 4
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 32 15 32 15 THỦ CÔNG 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 15 10 15 10 Hoàn thành tốt 5 4 5 4
Hoàn thành 17 5 17 5 Hoàn thành 27 11 27 11
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 32 15 32 15 THỂ DỤC 32 15 32 15
Hoàn thành tốt 17 11 17 11 Hoàn thành tốt 26 14 26 14
Hoàn thành 15 4 15 4 Hoàn thành 6 1 6 1
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 32 15 32 15            
Giỏi 3 2 3 2            
Khá 3 2 3 2            
Trung bình 24 11 24 11            
Yếu 2 0 2 0            
HỌC LỰC 32 % 15 32 15 HẠNH KIỂM SL % 15 32 15
Giỏi 0   0 0 0 Thực hiện đầy đủ 32 100 15 32 15
Khá 3 9,40 2 3 2 Chưa t.hiện đầy đủ 0   0    
Trung bình 25 78,13 13 25 13  
Yếu 4 12,47 0 4 0 chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        3              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ            
            Hồ Thị Tư
                       
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3
  Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
           
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3C
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 16 8 16 8 TIẾNG VIỆT 16 8 16 8
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 2 2 2 2
Khá 4 2 4 2 Khá 5 3 5 3
Trung bình 8 3 8 3 Trung bình 7 2 7 2
Yếu 2 1 2 1 Yếu 2 1 2 1
ĐẠO ĐỨC 16 8 16 8 MĨ THUẬT 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 2 2 2 2 Hoàn thành tốt 2 1 1 1
Hoàn thành 14 6 14 6 Hoàn thành 14 7 15 7
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 16 8 16 8 THỦ CÔNG 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 2 2 2 2 Hoàn thành tốt 2 2 2 2
Hoàn thành 14 6 14 6 Hoàn thành 14 6 14 6
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 16 8 16 8 THỂ DỤC 16 8 16 8
Hoàn thành tốt 1 1 1 1 Hoàn thành tốt 2 2 2 2
Hoàn thành 15 7 15 7 Hoàn thành 14 6 14 6
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 8 16 8 HẠNH KIỂM SL % 8 16 8
Giỏi 2 12,5 2 2 2 Thực hiện đầy đủ 16 100 8 16 8
Khá 4 25,0 2 4 2 Chưa t.hiện đầy đủ          
Trung bình 8 50,00 3 8 3  
Yếu 2 12,5 1 2 1 chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        10              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ       Trương Thị Vân
               
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3   Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3D
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 8 3 8 3 TIẾNG VIỆT 8 3 8 3
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 2 2 2 2
Khá 2 1 2 1 Khá 2 1 2 1
Trung bình 4 0 4 0 Trung bình 4 0 4 0
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 8 3 8 3 MĨ THUẬT 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 2 2 2 2
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 6 1 6 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 8 3 8 3 THỦ CÔNG 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 4 3 4 3
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành 4 0 4 0
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 8 3 8 3 THỂ DỤC 8 3 8 3
Hoàn thành tốt 4 3 4 3 Hoàn thành tốt 8 3 8 3
Hoàn thành 4 0 4 0 Hoàn thành        
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 3 8 3 HẠNH KIỂM SL % 3 8 3
Giỏi 2 25,0 2 2 2 Thực hiện đầy đủ 8 100 3 8 3
Khá 2 25,0 1 2 1 Chưa th.hiện đầy đủ          
Trung bình 4 50,0 0 4 0  
Yếu 0 0 0 0 0 chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        7              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ       Hoàng Hữu Thành
                 
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3
  Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
           
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3E
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 12 9 12 9 TIẾNG VIỆT 12 9 12 9
Giỏi 2 2 2 2 Giỏi 1 1 1 1
Khá 8 7 8 7 Khá 8 6 8 6
Trung bình 2 0 2 0 Trung bình 3 2 3 2
Yếu         Yếu        
ĐẠO ĐỨC 12 9 12 9 MĨ THUẬT 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 6 6 6 6 Hoàn thành tốt 7 7 7 7
Hoàn thành 6 3 6 3 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 12 9 12 9 THỦ CÔNG 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 4 4 4 4 Hoàn thành tốt 7 7 7 7
Hoàn thành 8 5 8 5 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 12 9 12 9 THỂ DỤC 12 9 12 9
Hoàn thành tốt 7 6 5 6 Hoàn thành tốt 12 9 12 9
Hoàn thành 5 3 7 3 Hoàn thành        
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 9 12 9 HẠNH KIỂM SL % 9 12 9
Giỏi 1 8.3 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 12 100 9 12 9
Khá 6 50,03 6 6 6 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 5 41,67 2 5 2  
Yếu           chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        8              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ         Thị Niềm
                 
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3
  Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
           
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP 3G
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 9 4 8 3 TIẾNG VIỆT 9 4 8 3
Giỏi 1 1 1 1 Giỏi 1 1 1 0
Khá 1 1 0 0 Khá 1 1 0 1
Trung bình 7 2 7 2 Trung bình 7 2 7 2
Yếu 0 0 0 0 Yếu 0 0 0 0
ĐẠO ĐỨC 9 4 8 3 MĨ THUẬT 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 9 4 8 3 Hoàn thành tốt 4 2 3 1
Hoàn thành 0 0 0 0 Hoàn thành 5 2 5 2
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TN&XH 9 4 8 3 THỦ CÔNG 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 4 2 3 1 Hoàn thành tốt 5 3 4 2
Hoàn thành 5 2 5 2 Hoàn thành 4 1 4 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
ÂM NHẠC 9 4 8 3 THỂ DỤC 9 4 8 3
Hoàn thành tốt 5 3 4 2 Hoàn thành tốt 6 3 5 2
Hoàn thành 4 1 4 1 Hoàn thành 3 1 3 1
Chưa hoàn thành         Chưa hoàn thành        
TIẾNG ANH 0 0 0 0          
Giỏi                  
Khá                  
Trung bình                  
Yếu                  
HỌC LỰC SL % 4 8 3 HẠNH KIỂM SL % 4 8 3
Giỏi 1 11,11 1 1 1 Thực hiện đầy đủ 9 100 4 8 3
Khá 1 11,11 1 0 0 Chưa thực hiện đầy đủ          
Trung bình 7 77,78 2 7 2  
Yếu           chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         GVCN LỚP
Con hộ nghèo        5              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ       Lê Văn Thuận
                 
                       
TRƯỜNG T'H HƯỚNG PHÙNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHỐI 3   Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc
 
         
 
   
 
   
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH KHỐI 3
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
                       
Môn học T.số Nữ D.tộc Nữ Dtộc Môn học T.số Nữ D.tộc N. Dtộc
TOÁN 113 58 76 38 TIẾNG VIỆT 113 58 76 38
Giỏi 27 20 9 9 Giỏi 24 19 6 5
Khá 27 18 17 12 Khá 41 24 26 11
Trung bình 53 19 44 16 Trung bình 42 14 38 14
Yếu 6 1 6 1 Yếu 6 1 6 8
ĐẠO ĐỨC 113 58 76 38 MĨ THUẬT 113 58 76 38
Hoàn thành tốt 43 31 31 21 Hoàn thành tốt 39 30 27 22
Hoàn thành 70 27 45 17 Hoàn thành 74 28 49 16
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TN&XH 113 58 76 38 THỦ CÔNG 113 58 76 38
Hoàn thành tốt 39 30 28 20 Hoàn thành tốt 31 24 22 18
Hoàn thành 74 28 48 18 Hoàn thành 82 34 54 20
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
ÂM NHẠC 113 58 76 38 THỂ DỤC 113 58 76 38
Hoàn thành tốt 50 36 31 23 Hoàn thành tốt 82 49 53 30
Hoàn thành 63 22 45 15 Hoàn thành 31 9 23 8
Chưa hoàn thành 0 0     Chưa hoàn thành 0 0 0 0
TIẾNG ANH 68 34 32 15       0 0 0
Giỏi 24 16 3 2       0 0 0
Khá 10 6 3 2       0 0 0
Trung bình 32 12 24 11       0 0 0
Yếu 2 0 2 0       0 0 0
HỌC LỰC SL % 58 76 38 HẠNH KIỂM SL % 58 76 38
Giỏi 22 0 17 6 6 Thực hiện đầy đủ 113 100 58 76 38
Khá 26 15,63 17 15 11 Chưa thực hiện đầy đủ     0 0  
Trung bình 59 62,50 23 49 20  
Yếu 6 21,87 1 6 1 chỉ nhập phần trắng
GV tổng hợp phần dưới này luôn nhé:   Hướng Phùng,ngày 15 tháng 5 năm 2014
Con liệt sĩ, con thương binh         TỔ TRƯỞNG
Con hộ nghèo        44              
Mồ côi cả cha lẫn mẹ                      
Diện chính sách khác                      
Học sinh bỏ học cả 2 học kỳ       Hoàng Hữu Thành
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Lượt xem: 5576

Click cuộn lên